Wczytuję dane...
Klub Ekskluzywnej

 

KLUB EKSKLUZYWNEJ

Program Lojalnościowy

 

Program lojalnościowy Klub Ekskluzywnej jest programem bonusowym, dzięki któremu można automatycznie zyskać więcej dokonując zakupów w sklepie Ekskluzywna.pl. Wystarczy podczas zakupów dokonać rejestracji aby stać się Członkiem Klubu Ekskluzywnej i zbierać punkty za towary nabyte w naszym sklepie. Zdobytymi punktami Członkowie Klubu mogą dokonać zapłaty podczas kolejnych zakupów.

Informacja o ilości i wartości posiadanych punktów dostępna jest po zalogowaniu się na swoje konto  w zakładce Moje Konto > Program Lojalnościowy.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego Klub Ekskluzywnej oraz warunki Państwa uczestnictwa w Klubie, w tym zasady przyznawania uczestnikom („Członkom Klubu”) punktów.

2.Program lojalnościowy Klub Ekskluzywnej

 1. Program Lojalnościowy Klub Ekskluzywnej jest organizowany i zarządzany przez Sklep Ekskluzywna.pl Michał Sampolski z siedzibą 43-400 Cieszyn, ul. Ignacego Kraszewskiego 9.
 2. Program Lojalnościowy Klub Ekskluzywnej opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której każdy zarejestrowany Klient Sklepu Ekskluzywna.pl zostaje Członkiem Klubu i za dokonane zakupy otrzymuje punkty. Przyznanymi punktami Członkowie Klubu będą mogli dokonać zapłaty za wybrane produkty przy kolejnym zamówieniu.

 3. Uczestnicy – Członkowie Klubu

 1. Członkiem Klubu staje się każdy Klient Sklepu Ekskluzywna.pl, który dokonał rejestracji.
 2. Rejestracja w sklepie oznacza, że potwierdzają Państwo i akceptują Warunki Uczestnictwa w Klubie Ekskluzywnej.
 3. Sklep Ekskluzywna.pl nie ma obowiązku informować Członków Klubu o  błędnie wypełnionych danych.
 4. Dane wprowadzone podczas rejestracji winny być przez Członków Klubu aktualizowane. Zmiana danych, podanych podczas rejestracji, może być dokonana w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto. W przypadku, gdy Członek Klubu nie zaktualizuje danych, Sklep Ekskluzywna.pl prześle informacje o przyznanych Punktach na ostatnio podany adres mailowy. Sklep Ekskluzywna.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie przekazania przez Członka Klubu informacji o zmianie danych.
 5. Informacje dotyczące Klubu Ekskluzywnej będą Członkom przekazywane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej pocztą e-mail.

 4. Przyznawanie Punktów

 1. W związku z nabywaniem towarów w sklepie Ekskluzywna.pl, Członkom Klubu zostaną przyznane Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w związku z nabywaniem towarów, dostępna jest na stronie internetowej www.ekskluzywna.pl. po zalogowaniu się na swoje konto.
 2. Za każdą wydaną złotówkę za towary w sklepie Ekskluzywna.pl przyznawany jest 1 Punkt. Dodatkowo Organizator programu, może przyznawać dodatkowe punkty podczas akcji promocyjnych, konkursów itp.
 3. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
 4. Punkty przyznawane są za wszystkie zakupione towary w sklepie Ekskluzywna.pl.
 5. Punkty nie są naliczane za koszty przesyłki.
 6. Jeżeli Członek Klubu zrezygnuje z nabycia towarów, za które zostały mu przyznane Punkty, np. gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, sklep Ekskluzywna.pl zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych Członkowi Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.

5. Stan Konta punków

 1. Przyznane Punkty są zapisywane na koncie założonym automatycznie podczas rejestracji w sklepie Ekskluzywna.pl. Aktualny stan Konta Członek Klubu może sprawdzić na stronie www.ekskluzywna.pl po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce „Program lojalnościowy”.
 2. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zgromadzonych punktów muszą zostać przekazane w formie pisemnej na adres mailowy program@ekskluzywna.pl  najpóźniej w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupów. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie paragony lub rachunki otrzymane w związku z nabyciem produktów, za które nie przyznane zostały Punkty. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta.

 6. Wymiana Punktów

 1. Wymiana Punktów na zakupy możliwa jest gdy stan Konta wynosi, co najmniej równowartość ilościową i wartościową równą kwocie zamówionego/ych produktu/ów. Maksymalna liczba Punktów która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” i wg stanu prawnego z czerwca 2009 odpowiada 15.200 Punktom (760,00 PLN).
 2. W przypadku zmiany prawa sklep Ekskluzywna.pl zastrzega możliwość zmiany liczby punktów, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku Powyższe nie wymaga powiadomienia Członków Klubu i nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Uczestnictwa.
 3. Wymiana Punktów jest możliwa zgodnie z wyborem Członka Klubu na dowolne towary, będące w ofercie sklepu Ekskluzywna.pl.
 4. Przeniesienie Punktów na rzecz innych Członków Klubu jest możliwe tylko za zgodą Ekskluzywna.pl.
 5. Przyznane Członkom Punkty mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.
 6. Towary mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.
 7. Zamówienie towary dostarczane są w terminie określonym w Regulaminie Sklepu Ekskluzywna.pl. W przypadku braku dostępności wybranego produktu Członek Klubu zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Punkty którymi dokonał płatności zostaną przywrócone na jego konto tak aby mógł ponownie dokonać zakupu innego produktu dostępnego w aktualnej ofercie Sklepu Ekskluzywna.pl.
 8. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne, niektóre towary mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Wygaśnięcie Punktów

Ekskluzywna.pl zastrzega sobie prawo do anulowania punktów 36 miesięcy od ich przyznania Członkowi Klubu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na towary zgodnie z zasadami Programu.  Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku do danego Konta nie zostaną Członkowi przyznane Punkty ani nie wymieni on Punktów na towary, Konto Członka może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.

8. Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Członkowie mogą zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie   przesłane na adres Ekskluzywna.pl, Michał Sampolski, ul. Ignacego Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn.
 2. Z ważnych powodów Ekskluzywna.pl może wypowiedzieć Członkom uczestnictwo w Klubie Ekskluzywnej w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się m.in.: naruszenie Warunków Uczestnictwa, nieodebranie przesyłki z zamówionymi w sklepie towarami, nieopłacenie potwierdzonego zamówienia przy wyborze formy płatności z góry. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej (jako formę pisemną dopuszcza się korespondencję przesłaną drogą elektroniczą) ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Klubie Ekskluzywnej. Członek Klubu może odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres Ekskluzywna.pl, Michał Sampolski, ul. Ignacego Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Klubie Ekskluzywnej prowadzi do utraty zebranych Punktów.

9. Zmiana Warunków Uczestnictwa

Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Ekskluzywna.pl, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu Lojalnościowego Klub Ekskluzywnej, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Członkowie zostaną powiadomieni drogą elektroniczną  na ostatnio podany adres mailowy,  lub na stronie internetowej Programu.  Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Członek nie wypowie uczestnictwa w Klubie lub gdy przed upływem tego terminu dokona zakupów w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

10. Zakończenie Programu Lojalnościowego Klub Ekskluzywnej

 1. Sklep Ekskluzywna.pl może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy Klub Ekskluzywnej. O takiej decyzji Członkowie Klubu zostaną niezwłocznie poinformowani drogą mailową, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu.
 2. Gdy Program zostanie zakończony, Członkowie mogą wymienić swoje Punkty na towary w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

11. Postanowienia końcowe

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.


Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu Lojalnościowego

1. Warunki ogólne

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego („Uczestnik”). Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).

2. Państwa dane i cel ich przetwarzania

Dla celów uczestniczenia w Klubie Ekskluzywnej konieczne jest podanie przez Członków  danych osobowych obejmujących pełne imię i nazwisko, pełny adres dostawy, adres mailowy oraz numer telefonu. Podając dane osobowe Członkowie wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez sklep Ekskluzywna.pl w celu organizacji Programu. Poza tym Członkowie Klubu mogą wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego i adres e-mail) przez Sklep Ekskluzywna.pl oraz ewentualnych przyszłych Partnerów Programu Lojalnościowego. Jeżeli Członek Klubu wyraził zgodę, jego dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania  informacji o towarach sklepu Ekskluzywna.pl i przyszłych Partnerów Klubu Ekskluzywnej.

Dane, podane przez Członków w formularzu zgłoszeniowym, zostaną przetworzone w podanym przez nich brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie przez Członka Klubu zostaną zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych Członkowie Klubu powinni informować zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Klubie Ekskluzywnej.

3. Zarządzanie danymi

Podane w podczas rejestracji dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych w sklepie będą przetwarzane przez Ekskluzywna.pl Michał Sampolski z siedzibą 43-400 Cieszyn, ul. Ignacego Kraszewskiego 9.

Dane osobowe Członków Klubu nie zostaną udostępnione osobom trzecim nieobjętym Programem, chyba że Członkowie wyrażą na ich udostępnienie zgodę.

4. Przekazywanie danych

Sklep Ekskluzywna.pl może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawcy) w celu realizacji Programu Klub Ekskluzywnej, przesyłania materiałów drogą pocztową oraz przy wysyłaniu zamówionych przez Członków towarów. Ekskluzywna.pl zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za ich działania. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach Programu Lojalnościowego Klub Ekskluzywnej i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.

5. Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych

Członkom Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 niniejszych Warunków Uczestnictwa, dane osobowe Członka Klubu zostaną usunięte z bazy danych Ekskluzywna.pl najpóźniej z upływem 4-go roku od dnia ustania członkostwa w Klubie Ekskluzywnej.